Zaloguj się:
Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych OVER.pl
I. Postanowienia ogólne:

1.Niniejszy regulamin jest podstawą do korzystania z usług systemu OVER.PL firmy AMP Media zwanej dalej Usługodawcą. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu jest warunkiem świadczenia Usług przez Usługodawcę. Regulamin ten wraz dodatkowymi załącznikami ma moc umowy i zawiera zasady współpracy pomiędzy Usługobiorcš (osobš fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a Usługodawcą. Regulamin określa także zakres odpowiedzialności, prawa i obowiśzki wyżej wymienionych podmiotów.

2. Zamówienie usługi u operatora także na okres testowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez względu na to czy zamówienie usługi było dokonane poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów, które korzystają z usług Usługodawcy.

3. Usługodawca zapewnia, że działa i świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Instalacja i utrzymanie serwera będś zgodne z technicznymi normami Usługodawcy.

5. Usługodawca jest odpowiedzialny wyłącznie za utrzymanie własnej sieci oraz własnych łączy stałych.

6. Usługodawca może przechowywać oraz przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy współpracy:

- nazwisko i imiona usługobiorcy lub pełną nazwę w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
- numer identyfikacyjny NIP w przypadku osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- adres zameldowania lub adres prowadzenia działalności
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania lub prowadzenia działalności
- dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy
- adresy elektroniczne Usługobiorcy
- imię i nazwisko przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- numer telefonu osoby fizycznej lub przedstawiciela w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Usługobiorca ma prawo wglądu i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu usługi. Usługodawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Usługobiorcę.

II. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy:

1. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia widzialności serwera Usługobiorcy w sieci Internet zgodnie z Umową oraz Regulaminem świadczenia Usług.

2. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorcę o terminach planowanych przerw technicznych po stronie Usługodawcy z 12 godzinnym wyprzedzeniem.

3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie Usługodawcy.

4. Łączny czas trwania w ciągu roku przerw technicznych po stronie Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin.

5. Czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 6 godzin.

6. Łączny czas trwania awarii w ciągu roku rozumianej jako brak widzialności serwera Usługobiorcy na pierwszym routerze nie należącym do Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin.

7. Przekroczenie powyższych czasów spowoduje obniżenie przez Usługodawcę opłat abonamentowych o 1/ilość dni abonamentu za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny powyżej norm określonych w §II pkt. 4, 5, 6.

8. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez Usługobiorców na serwerach. Dane zdobyte przez Pracowników Usługodawcy w trakcie prac technicznych lub administracyjnych nie będą udostępniane osobom trzecim.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od Usługodawcy.

10. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonane przez Usługodawcę odpłatnie.

11. Usługodawca ma prawo czasowo lub na stałe zablokować dostęp do wybranych usług usługobiorcy lub innym podmiotom zgodnie z Załącznikiem nr1.

12. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny.

III. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługobiorcy:

1. Usługobiorca zobowiązany jest do opłacenia zamówionych usług według poniższych schematów:
uiszczenie opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy do 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz faktury proforma drogą elektroniczną lub faxem ( tylko w przypadku braku konta e-mail) na adres e-mail/nr. fax'u podany w zamówieniu,
uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejne okresy rozliczeniowe do 7 dni od daty otrzymania faktury proforma drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu lub zaktualizowany w póśniejszej korespondencji z Usługodawcy.
Klienci Usługodawcy powiadamiani są o kończących się okresach abonamentów z 14 - dniowym wyprzedzeniem (tzw. prośba o potwierdzenie kontynuacji współpracy/zmiany parametrów. Brak możliwości dostarczenia FP (faktury proforma) drogą elektroniczną ze względu na nieistniejący lub błędny adres e-mail, nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku opłacania usług w terminie. Aktualizacja danych należy do obowiązków Usługobiorcy.

W przypadku terminowego uiszczania trzech kolejnych opłat za usługi, Usługobiorcy za kolejny okres rozliczeniowy wystawiona jest faktura VAT. Opóśnienia w płatnościach w kolejnych okresach mogą spowodować ponowne wystawianie i konieczność opłacania usług na podstawie faktur proforma.

W przypadku nowych zamówień brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostępu do usługi, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania zamówienie jest anulowane.

W przypadku kolejnych okresów rozliczeniowych brak terminowej wpłaty oznacza zablokowanie dostępu do usługi po 14 dniach od terminu płatności, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania jej usunięcie.

2. Za kolejny okres rozliczeniowy faktura wystawiana jest na jego początku.

3. Terminy płatności mogą zostać przedłużone za zgodą Usługodawcy.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usługi określonej w niniejszej umowie zgodnie z przepisami i warunkami umowy.

5. Jedyną stroną odpowiedzialną za dane przechowywane na serwerze jest Usługobiorca co zwalnia z odpowiedzialności za te treści Usługodawcę.

6. W przypadku strat wynikłych przez nieprawidłowe użytkowanie serwera przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo żądać odszkodowania.

7. Usługobiorca ma prawo do zmiany długości abonamentu po zakończeniu okresu opłaconego.

IV. Zmiany i rozwiązanie Umowy:

1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian wysokości opłat abonamentowych. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną lub tradycyjną o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptację nowego cennika co automatycznie przedłuża umowę.

2. Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 6 miesięcy.

3. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu, Klientów którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi a nowymi stawkami.

4. Wzrost opłaty abonamentowej będzie uzależniony od wzrostu kosztów mających wpływ na wysokość abonamentu.

5. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w powyższym regulaminie. W takim wypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy o tych zmianach z 30 dniowym wyprzedzeniem. Brak wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia uznaje się za akceptacje nowego regulaminu co automatycznie przedłuża umowę.

6. Usługodawca jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca opłaconego okresu rozliczeniowego.

7. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług operatora przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego nie jest zwracana wniesiona opłata, tym samym Klient może zakończyć współpracę przed wygaśnięciem okresu rozliczeniowego godząc się na przepadek wniesionej opłaty.

8. Usługodawca jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy gdy:
- Usługobiorca będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 21 dni
- Usługobiorca naruszy warunki regulaminu
- Usługobiorca będzie utrzymywał na serwerze treści erotyczne i/lub pornograficzne
- Usługobiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet
- Usługobiorca będzie notorycznie łamał ogólnie przyjęte zasady netykiety, wysyłał spam
W takim przypadku przepada wcześniej wniesiona opłata za dany okres rozliczeniowy.

9. W przypadku rozwiązania umowy Usługobiorca jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.

10. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnege.

11. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w Gliwicach.

Powyższy Regulamin świadczenia Usług Informatycznych został zatwierdzony przez Usługodawcę i obowiązuje Usługobiorców od dnia 17.03.2003.


Napisz do nas: biuro@ampmedia.pl © Copyright, Over.pl. All Rights Reserved