Zaloguj się:
Załącznik nr 1 do Regulaminu Usług
Ogólne zasady korzystania z usług i prawa Usługodawcy w przypadku złamania regulaminu przez Usługobiorcę.


1. W czasie korzystania przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy obowiązuje go regulamin korzystania z usług, ogólnie przyjęte zasady korzystania z internetu oraz wszystkie akty prawne tego dotyczące obowiązujące w Polsce.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny szczególnie w przypadku:

wcześniejszych zaległości płatniczych
wcześniejszego nieterminowego dokonywania opłat
serwisów o określonej tematyce, których utrzymywanie jest niepożądane przez Usługodawcę
w innych nie wymienionych wyżej sytuacjach, a w mniemaniu Usługodawcy mogących szkodzić opinii bądś jakości usług oferowanych przez Usługodawcę.


3. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania poszczególnych usług (m.in.: baz MySql, baz PostgreSql, skryptów php, skrytpów cgi, poczty, http) powodujących zbyt duże obciążenie na serwerze bądś na innych elementach infrastruktury Usługodawcy mogących przez to powodować znaczne pogorszenie usług dla pozostałych Usługodawców. Powyższe ograniczenie ma za zadanie ochronę jakości usług świadczonych dla wszystkich Klientów prawidłowo korzystających z dostępnego oprogramowania i wyeliminowanie awarii powodowanych przez nieumiejętne korzystanie z możliwości oferowanych przez Usługodawcę.


4. W związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną postanawia się:

zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail
zabrania się korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej
zabrania się wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając Swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę).
zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę.
W przypadku otrzymania udokumentowanej informacji o złamaniu tego punktu konto użytkownika może zostać zablokowane, a odblokowanie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania zgody na przesyłanie danej korespondencji do zgłaszającego złamanie regulaminu i polskiego prawa. Punkt ten ma na celu ochronę interesów wszystkich korzystających z usług - w przypadku "spamu" wysyłanego z Państwa serwera (dany numer IP) - może on zostać zablokowany przez innych dostawców, w konsekwencji spowoduje to niemożność wysyłania i otrzymywania zarówno przez Państwa jak i Państwa Klientów korespondencji do i od wszystkich Klientów danego operatora (w niektórych przypadkach jest to nawet kilkadziesiąt tysięcy firm). Działania takie są niezależne od Usługodawcy (konfiguracja serwerów u innych dostawców) i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów poczty w przypadku naruszenia tego punktu. Usługodawca może jedynie w przypadku wykrycia naruszenia tych zasad przez któregoś z Usługobiorców zablokować jego adres e-mail w celu ochrony pozostałych osób korzystających z serwera Usługobiorcy.


5. Usługodawca zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowaniu poszczególnych usług w przypadku naruszenia obowiązującego prawa (w szczególności umieszczanie na stronach materiałów pornograficznych, nielegalnego oprogramowania, nielegalnych plików z muzyką (mp3), filmów, zdjęć itp.). W każdym z wymienionych powyżej przypadków obowiązuje zasada domniemania - do obowiązków Klienta należy udowodnienie, że rozpowszechnianie danych materiałów jest zgodne z polskim prawem.


6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wpisywania domen Klienta do serwerów DNS (nameserverów) przed wniesieniem opłaty za usługę.


7. Usługobiorca jest zobowiązany w przypadku instalowania usług dla Klientów, których transfer na tych usługach może przekraczać 1 GB dziennie do wcześniejszego powiadomienia Usługodawcy.

Celem wszystkich powyższych postanowień jest zachowanie jak najwyższej jakości usług oferowanych przez Usługodawcę. Powyższe postanowienia są rozwinięciem regulaminu usług Usługodawcy i obowiązują łącznie z nim od dnia 17.03.2002.


Napisz do nas: biuro@ampmedia.pl © Copyright, Over.pl. All Rights Reserved